Upravljanje uticajima ​izvođenja radova na životnu sredinu i društvene aspekte tokom projekata na Zapadnom Balkanu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) razvila je E-learning kurs pod nazivom „Upravljanje uticajima ​izvođenja radova na životnu sredinu i društvene aspekte” sa ciljem da podrži svoje klijente u upravljanju velikim građevinskim projektima u skladu sa EBRD Politikom zaštite životne sredine i društvenih aspekata i EBRD Uslovima za realizaciju.                                                    

Stručnjaci za životnu sredinu, društvene aspekte i bezbednost i zdravlje su razvili kurs da:

  • predstavi opšti pregled zahteva EBRD, kao i pokretača za smanjenje rizika po životnu sredinu i društvene aspekte tokom izgradnje;
  • objasni praktičnu primenu specifičnih zahteva o radnim uslovima, bezbednosti i zdravlju, zaštiti biodiverziteta, sprečavanja zagađenja itd.;
  • pomogne izgradnji kapaciteta klijenata za upravljanje ugovornim obavezama i praćenje implementacije akcionih planova zaštite životne sredine i društvenih aspekata (ESAP), planova zaštite životne sredine i društvenih aspekata tokom izvođenja radova (CESMP) i drugih zahteva u vezi učinka izvođača radova u kontekstu projekata koje finansira EBRD.

Ovu komponentu projekta podržava Italija preko Fonda za saradnju Centralnoevropske inicijative (CEI).

  • Dostupni jezici: engleski, srpski
  • Trajanje kursa: pribl. 6-8 weeks
  • 100% onlajn: počnite odmah i učite svojom brzinom
  • 16 ideo-modula, 60+ materijala za čitanje, 7 kvizova, 1 završni test
  • Sertifikacija EBRR

Program kursa

Modul 1 - Mere zaštite životne sredine, društvenih aspekata i bezbednosti i zdravlja - EBRD pristup​

Video 1.1. Upravljanje uticajima ​izvođenja radova na životnu sredinu i društvene aspekte tokom projekata

Video 1.2 Mere zaštite životne sredine i društvenih aspekata - EBRD pristup​

Video 1.3 EBRD Uslovi za realizaciju - zaštita životne sredine i društveni aspekti

Materijal za čitanje

Modul 1 - Kviz

Video 2.1 Upravljanje zaštitom životne sredine, društvenim aspektima i bezbednošću i zdravljem - menadžment sistemi u kontekstu izvođenja građevinskih radova

Video 2.2 Upravljanje zaštitom životne sredine, društvenim aspektima i bezbednošću i zdravljem - uloge i odgovornosti ugovornih strana

Materijal za čitanje

Modul 2 - Kviz

Video 3.1 Rizici po životnu sredinu

Video 3.2 Zaštita životne sredine - primeri građevinske prakse

Video 3.3 Upravljanje otpadom i lancem ​snabdevanja

Materijal za čitanje

Modul 3 - Kviz

Video 4.1 Radni odnosi i uslovi rada

Video 4.2 Angažovanje zainteresovanih ​strana i žalbeni mehanizam

Materijal za čitanje 1

Materijal za čitanje 2

Modul 4 - Kviz

Video 5.1 Uvod u​ bezbednost i zdravlje

Video 5.2 Pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama

Materijal za čitanje 1

Video 5.3 Zdravlje i bezbednost zajednice i upravljanje saobraćajem

Video 5.4 Ostali specifični zahtevi EBRD Uslova za realizaciju broj 4

Materijal za čitanje 2

Modul 5 - Kviz

Video 6 Upravljanje uticajima i rizicima pandemije COVID-19

Materijal za čitanje

Modul 6 - Kviz

Video 7 Praćenje projekta

Materijal za čitanje

Modul 7 - Kviz

Odobrio: